Bandai Tatsunoko Samurai Pizza Cats Neko Ninja No 5 Otasukerikinoshin Plastic Model Kit Figure

  • Sale
  • $54.95


Condition :    New

Brand :    Bandai 

Series :    Tatsunoko Samurai Pizza Cats

Type :    Model Kit 

Note :    Sale.